Integritetspolicy för Linus & Marie Nilsson Leg. Naprapater AB

Linus & Marie Nilsson Leg. Naprapater AB är en mottagning för patienter med besvär från muskler och leder. Behandlingen utförs av legitimerade naprapater och behandlingsformen benämns som manuell medicin, mer specifikt naprapati.


Syfte

Syftet med denna integritetspolicy är att Du som patient/kund till oss på ett samlat ställe ska kunna ta del av dina rättigheter, samt hur vi i övrigt hanterar personuppgifter. 


Ansvariga för hanteringen av dina personuppgifter är

  • Leg. Naprapat Linus Nilsson
  • Leg. Naprapat Marie Y. Nilsson

Uppgifter som lämnas hanteras ansvarsfullt och lagenligt.


Skyddet för dina personuppgifter regleras enligt den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 för naprapatisk verksamhet. Vi lyder även under patientdatalagen, PDL (2008:355) i avseendet hantering av personuppgifter.

Om du har synpunkter på hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att skriftligen kommunicera dessa till oss.


Kontakt vid personuppgiftsfrågor Marie Y. Nilsson

Organisationsnummer 556819-0093
Adress Sisjön

Södra Långebergsgatan 16

436 32 Askim


Adress Vallda

Vattåsvägen 2
434 92 Vallda

E-post till kliniken              info@linusmarienaprapat.se

E-post Linus Nilsson         linus.naprapat@gmail.com
E-post Marie Y. Nilsson  naprapatmarie@gmail.com

Telefon till kliniken            031-68 59 00
Mobil Linus Nilsson           070-728 32 74
Mobil Marie Y. Nilsson    070-731 54 30
Hemsida www. linusmarienaprapat.se
Denna integritetspolicy omfattar inte ev. länkar från denna hemsida.

Facebook/Messenger @LinusMarieNaprapat


Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information om Dig eller uppgift som på något sätt kan knytas till dig såsom ditt namn, personnummer, e-postadress, IP-nummer och /eller foto av dig.


Vilken information hanterar vi om dig och var lagras den?

För att kunna nedteckna en elektronisk journalanteckning måste ett ”adresskort” utfyllas. Den innehåller personnummer, namn, adress samt kontaktuppgifter följt av anteckningar som specifikt rör Dig.


Enligt journallagen har vi som legitimerad vårdpersonal skyldighet att dokumentera varje kontakt vi har med Dig som patient (telefonsamtal, besök och/eller behandling). Denna görs samma dag, signeras och låses i ett elektroniskt journalprogram.

Lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda dina uppgifter i detta program så att de inte skall försvinna, ändras eller utsättas för obehörig åtkomst.


Alla datorer skyddas med personliga lösenord, antivirusprogram och brandvägg. Mjukvaran uppdateras av tillverkaren. Endast behörig personal har tillgång till uppgifterna. Företaget har det övergripande ansvaret att detta görs på ett korrekt sätt. Ev. klagomål skall lämnas skriftligen via e-post till kliniken. Man kan även vända sig skriftligen till Datainspektionen.


Känsliga uppgifter

Vi tar inga uppgifter om religiösa åskådning eller politiska åsikter.


Varifrån får vi dina personuppgifter och vilken information delges?

Antingen får vi den personligen av dig när du kontaktar eller besöker oss. Vi får den annars från våra samarbetspartners, främst de försäkringsbolag och dess vårdplanerare vi har avtal med.
Information gällande försäkringsbolagskunder skickas med krypterad teknik från de vårdplanerare bolagen anlitar. Vi har skriftliga avtal med dessa försäkringsbolag och vårdplanerings/bokningsbolag.


Lokala företagskunder vi har avtal med hanterar uppgifter om sina anställda. Dessa uppgifter delges oss för planering av behandling för den anställde.


Vi som klinik behöver personuppgifter för att kunna identifiera dig med ditt personnummer, namn samt kontaktuppgifter för att kunna nå dig. Vidare behandlar vi dina hälsouppgifter i planeringen av den behandling vi skall utföra.


För att registrera ytterligare uppgifter om dig, som tillkommer utöver de vi måste ha, krävs ett samtycke av dig.


Vilka får ta del av personuppgifterna?

Vi kan komma att dela personuppgifter till varandra och till våra samarbetspartners enligt avtal. Uppgifter kan även komma att delges relevant myndighet om sådan skyldighet uppstår.


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina kontaktuppgifter i vårt kundregister så längre som du önskar finnas med. Journalanteckningar måste sparas i minst 10 år.


Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att:

  • Begära tillgång till dina personuppgifter som vi innehar.
  • Korrigera dina personuppgifter om dessa är felaktiga eller ofullständiga. Vi ber Dig meddela oss detta via e-post. Märk ärendemeningen med
  • Ändring av adressuppgifter
  • Radera dina personuppgifter från vårt adressregister om du ej längre önskar kvarstå. Vi måste dock behålla dina uppgifter kopplade till din journal som tidigare förklarats.
  • Flytta dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.
  • Spärra för elektronisk åtkomst av uppgifter.
  • Tacka nej till nyhetsbrev eller annan marknadsföring om sådan skickas.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med patientdatalagen har du enligt artikel 82 i GDPR och 7 kap. 1§ lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning rätt att begära ersättning.

Askim 2018-05-25 //

Dataskyddsförordningen GDPR

Senast uppdaterad 2018-05-25

Uppdatering görs vid behov. Senaste upplagan finns alltid tillgänglig på linusmarienaprapat.se